Algemene reparatie- en leveringsvoorwaarden Van Tuyl Electronics.

I Algemene bepalingen

Klachten
1 Bij reparaties wordt alleen uitgegaan van de klacht(en) die op de offerte of factuur zijn omschreven.

Prijs
2 De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren (uurloon), de voorrijkosten, de kosten van de gebruikte materialen en eventueel haal-/brengkosten. Of indien het apparaat niet meer te repareren is uit onderzoekskosten en eventuele kosten van de gebruikte materialen t.b.v. onderzoek van het defecte apparaat.
2a De klant is voorrijkosten verschuldigd indien hij/zij niet op het afgesproken adres aanwezig is op het tijdstip wat telefonisch overeen gekomen is met beide partijen.

Offertes
3 De offerte vermeldt in ieder geval de voorrijkosten en indien voor zover mogelijk, vermeldt de offerte tevens een raming van uurloon en eventueel benodigde onderdelen.

Stoppen of doorgaan
4 Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de offerte, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de offerte geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
5 De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de offerte. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij/zij het ontvangen heeft, dan wel heeft aangetroffen (indien dit technisch nog mogelijk is).

Vervangend product
6 Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant eventueel de beschikking kan krijgen over een vervangend-/leenproduct tijdens de duur van de reparatie.

Kwaliteit
7 Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is, ruil-onderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, met uitzondering van de ruil-onderdelen, ter beschikking aan de klant.
8 Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
9 Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon-/factuur met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid
10 De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. De ondernemer is in alle redelijkheid aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan aan het te repareren apparaat tijdens een reparatie, maar is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade aan de omgeving, zoals vloeren, deuren, muren, kastjes, keukenbladen etc. Tijdens het maken van de factuur/werkbon, wordt door de klant d.m.v. naam en handtekening aangegeven dat het apparaat naar wens is hersteld en dat er geen water- dan wel gaslekkage of andere vorm van schade is geconstateerd. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige vorm van schade zoals o.a. water- en/of brandschade die achteraf geconstateerd/gemeld wordt.

Garantie
11 De ondernemer geeft een garantie van 1 (één) maand op de reparatie, tenzij anders overeengekomen. Dit staat altijd vermeld op de factuur/offerte. Deze garantietermijn gaat in vanaf de datum vermeld op de factuur. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Bij verkochte tweedehands apparatuur geldt een garantietermijn van 0 tot 6 maanden, dit staat altijd duidelijk vermeld op de factuur. De machine wordt indien mogelijk op locatie van de klant gerepareerd mits deze binnen een straal van maximaal 30 kilometer buiten Uden woont, hierboven dient men het apparaat bij ons aan te leveren, dan wel naar ons op te sturen.

Bij levering van nieuwe apparatuur geldt altijd de fabrieksgarantieperiode zoals gehanteerd door de fabrikant/leverancier.

12 Wanneer binnen 1 (één) maand na afgifte van het gerepareerde product (zie factuur) de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie. a. Bij dezelfde klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. De voorrijkosten worden in deze situatie niet opnieuw in rekening gebracht. Uurloon wordt in deze situatie in alle redelijkheid gedeeltelijk, dan wel niet berekend.
b. Indien blijkt dat (de oorzaak van) de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie inclusief voorrijkosten en uurloon zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend. c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantieperiode niet opnieuw in. e. Op elektronica / stuurmodules wordt geen garantie gegeven, tenzij anders wordt vermeld of is overeengekomen met de klant.

Betalingen
13 Uitgeschreven facturen dienen binnen een periode van maximaal 14 dagen te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Facturen die op locatie bij de klant zijn uitgeschreven dienen per direct contant, dan wel via een pinbetaling te worden voldaan (in uitzonderingsgevallen is het ook mogelijk om in deze situatie het factuurbedrag over te maken aan de ondernemer via een bankoverschrijving). Facturen die niet binnen de gegeven betalingstermijn worden voldaan worden automatisch doorgestuurd aan een incassobureau indien de klant niet op een telefonisch, dan wel schriftelijk herinneringsbericht reageert.

Niet afgehaalde producten
14 Indien na drie achtereenvolgende mededelingen, waarvan de laatste bij aangetekend schrijven, aan de klant, dat het product gereed is om opgehaald te worden, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, wordt het product automatisch eigendom van de ondernemer en heeft de klant geen recht op eventuele schadevergoeding, dan wel vervanging/restitutie van het apparaat.

De artikelen 2 t/m 14 van de “Algemene Reparatievoorwaarden Van Tuyl Electronics” zijn niet toepasselijk in eventuele fabrieksgarantie-gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie mits de klant zich heeft gehouden aan de gebruiksvoorschriften zoals vermeld in de handleiding van het apparaat.

II Geschillen

15 Op alle geschillen met betrekking tot levering-/reparatie van apparatuur is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

Geschillenoplossing door de rechter 16 Alle geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. De ondernemer blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
17 De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.